Stanovy spolku ŠK Slováci Plzeň, z. s.

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Hospůdka v Bendovce, Bendova 39 v Plzni.

 

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  šipkového sportu ve všech jeho formách (soft, steel), k aktivní propagaci, k popularizaci tohoto sportu a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti rozvoje hry v šipkách.

 

Čl. 3

Základní účely spolku

 
Základními účely spolku jsou:

a) hraní šipek v ligových soutěžích Unie šipkových organizací (dále jen „UŠO“) anebo Česká šipková organizace (dále jen „ČŠO“), což je hlavním posláním spolku

b) poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti výuky hraní šipek všem zájemcům o tento sport,

c) udržování členů spolku v tréninkovém procesu

d) hledání talentů a vychovávání nových hráčů nebo hráček pro jednotlivé tímy v ligových soutěžích UŠO anebo ČŠO

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány UŠO či ČŠO a jinými podobně zaměřenými subjekty,

b) organizování turnajů a akcí spojených se šipkovým sportem,

c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře), soustředění před nebo po ligové sezóně,

d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy hráčů spolku v ligových soutěžích UŠO či ČŠO,

e) zveřejňovat všechny aktuální informace na našich webových stránkach www.slovaciplzen.cz.

 

Čl.  5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého nebo přechodného bydliště na území ČR, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy,

  • hájit zájmy ochrany spolku,

  • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihláčce.

 

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, přestupem do jiného spolku s podobným zaměřením, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, nezaplacení členského příspěvku k 31.12. daného roku a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Čl. 7

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

        a) schválila případné změny stanov,

        b) zvolila na pětileté funkční období pětičlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

        c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

        d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

        e) stanovila výši členských příspěvků, 

        f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

        g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

        h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

        i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, zapisovatele a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedy, zapisovatele nebo pokladníka odvolat.

6. Rada spolku je pětičlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

 

Čl. 8

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. hraní šipek v ligových soutěžích UŠO anebo ČŠO.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 13.4.2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.


 

V Plzni dne 13.4.2018                                                za Šipkový Klub Slováci Plzeň - předseda