Listina přítomných na schůzi č.12 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Karel Kalčík
2. Václav Brychta
3. Andrea Homolová
4. Tomáš Žatkuliak
5. Lucie Štefánková
6. Martin Štefánek

 

 

 

 

 

Zápis z 12. řádné schůze spolku

I.

Dne 29.5.2021 se uskutečnila dvanáctá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 18.7.2020.

 

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) obeznámení o hospodaření spolku,

d) složení a sestavení hráčů do tímů v pokračující sezóně UŠO 2020/2022,

e) výše a četnost členských poplatků pro rok 2021,

f) převzetí nových dresů,

g) diskuse k aktuálním problémům klubu,

h) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 3.7.2021.

 

III.

a) V úvodu dvanácté řádné schůze předseda klubu přítomné informoval o všech krocích VV klubu bě hem koronavirové krize. Bod po bodu, od datumu zastavení soutěží 12.10.2020 až do datumu schů ze. Informoval o stanovisku předsednictva UŠO z 11.11.2020 o dohrání všech soutěží s tím, že sezo na bude ukončena MČR družstev ve všech vypsaných kategoriích. O stanovisku předsednictva UŠO z 5.5.2021, a to stanovení za nejzazší termín pro ukončení sezóny 2020/2022 na konec června 2022. Doložil přítomným desítky telefonátů, massengrů, sms zpráv nebo mailů ohledně hledání no vého hracího místa, kdyby zaniklo naše současné U Rocha. Informoval přítomné o nalezení nových hracích míst během tohoto období a to Remus, OKO, Dart’s pub nebo si vzít současné místo U Ro cha do péče našeho klubu. Dále řekl o řešení situace ve prospěch všech členů klubu po odchodu ně kterých členů na jiné hrací místo, aby rok nestáli a mohli pokračovat v probíhající sezóně 2020 / 2022 a to propuštěním našich míst tímů Slováků, v té konkrétní lize. Na závěr všem přítomným po přál vše nejlepší do otevření soutěží a v pokračování ligové sezóny.

b) Přítomní poté přijali tři nové členy Marii Vrbovou, Jiřího Pelana a Karla Beránka, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní byli obeznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- 6000,- CZK – steelová liga

- 4100,- CZK – turnaje UŠO /6x/ 

- 2529,- CZK – dresy

Výdaje:

- 6000,- CZK – startovné ČŠO

- 1230,- CZK – turnaje UŠO – poplatky rozhodčím, tabulky a povinné platby poslané na účet UŠO

- 3400,- CZK – vratka startovné nad 500,- CZK hráčům za tímy

- 90,- CZK – poplatky na pojištění karty

- 828,- CZK – koberec hrací místo

- 1672,- CZK – osvětlení hrací místo

- 2999,- CZK – web slovaciplzen.cz

- 749,- CZK – plastový regál hrací místo

- 2574,- CZK – poháry vyhodnocení sezóny 2019/2020

- 89,- CZK – peněžní deník

- 2529,- CZK – dresy 4 ks od BISON SPORTWEAR, s.r.o..

d) Po odchodu některých hráčů z klubu se přítomní usnesli, že schvalují rozdělení hráčů předběžně do třech tímů v následné podobě:

Slováci Plzeň „A“ : ????? – kapitán, Blaško, Buček, Brychta…

Slováci Plzeň „B“ : zánik tímu

Slováci Plzeň „C“ : Kalčík – kapitán, Balog, Tušaj, Fuja, Vlčák S., Linek, Linková, Pelan

Slováci Plzeň „D“ : Štefánek – kapitán, Štefánková, Kováč, Roško, Homolová, Žatkuliak, Vochot

Zároveň dostali hráči tímu Slováci Plzeň „A“ termín do konce června, na poskládání svého tímu. Po kud se jim to nepovede, všichni budou přesunuti do tímu Slováci Plzeň „D“.

e) Přítomní ve smyslu čl. 7 Stanov spolku se po dlouhé diskusi rozhodli nestanovit výši členských příspěvků na rok 2021, odmítli zaplatit jakoukoliv částku, samozřejmě vědomí si, co vyplyne z to hoto kroku.

f) Přítomní svým podpisem potvrdili obdržení dresů od BISON SPORTWEAR.

g) Předseda klubu v následné diskusi opět zopakoval svá slova z předchozí schůze, kdy se vybíralo startovné na sezonu, že je nespravedlivé dávat peníze na tím z vysbíraných asfaltů za hráče a jiní hráči si musí zaplatit víc peněz, konkrétně o 200 CZK za tím, i když hráli minulou sezonu v někte rém existujícím tímu, jenom kvůli tomu, že si zakládají nový tím, nebo přichází do klubu někdo no vý a loni nedával do asfaltů ani korunu. Naštěstí to, co se domluvilo na poslední schůzi, že když to bude možné, peníze jim jako prvním vrátíme, jsme mohli dnes zrealizovat. Patnáct lidí dostane pení ze nazpátek a to konkrétně 7 lidí po 200 CZK Vlčák Stanislav, Vlčák Radoslav, Fuja Miroslav, Kováč Ondrej, Majchrovič Jozef, Štefánková Lucie a Štefánek Martin za startovné do ligy UŠO a 8 lidí po 250 CZK Blaško Štefan, Buček Ondrej, Blahovec Josef, Pribula Ján, Forst Václav, Vajchart Lukáš, We ber Imrich a Štefánek Martin za startovné do ligy ČŠO. Dále se domluvilo, že něco podobného již ne bude možné. Vrátíme se k tomu, co bylo před pár lety, kdy si každý hráč platil startovné za tímy i se be na sezónu. Přítomní se dohodli ukončit seriál turnajů Šipky U Rocha a vyplatit zbylé peníze z klu bové pokladny tak, jak bylo stanoveno před začátkem seriálu, prvním 4 lidem z řebříčku a nejlepší ženě. Na závěr diskuze předseda informoval přítomné o nesplnění základních povinností pro chod klubu a navrhl po dohodě všech členů VV klubu, ukončit činnost spolku pro neplacení členských pří spěvků a zánik sídla klubu. Přítomní to poté schválili a pověřili VV klubu do další schůze zjistit, co to obnáší a připravit vše pro ukončení činnosti zájmového spolku ŠK Slováci Plzeň.

h) Přítomní se usnesli na možnosti soustředění v kempu Nový Rybník nebo v kempu La Rocca v ter mínu 2.-8.8.2021 a turnaje v den termínu další schůze 3.7.2021.