Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ada Linková
2. Ondrej Buček
3. Radoslav Vlčák
4. Jozef Majchrovič
5. Štefan Blaško
6. Stanislav Frnka
7. Václav Brychta
8. Lukáš Pešek
9. Pavol Roško
10. Ján Pribula
11. Csaba Szücs
12. Renáta Tünde Nagy
13. Milan Ilavský
14. Stanislav Imre
15. Martin Štefánek
16. Lucie Štefánková

 

     

 

 

Zápis z ustavující schůze spolku

I.

Dne 13.4.2018 se uskutečnila ustavující schůze spolku Šipkový klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 16.2.2018 svolavatelem Mar tinom Štefánekom.

II.

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo svolatele a volba předsedajícího,

b) soupis listiny přítomných,

c) schválení stanov,

d) volba orgánů spolku,

e) zápis spolku do spolkového řejstríku,

f) výše členských příspěvků,

g) harmonogram akcií do příští řádné schůze konané dne 16.6.2018.

III.

a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravid- la pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní po- věřili Martina Štefáneka.

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítom- ných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro bylo 16 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0. Proti přijetí stanov nehlasoval nikdo.

d) Ve smyslu čl. 7 Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni:

1. Štefánek Martin - předseda

2. Buček Ondrej – 1.místopředseda

3. Linková Ada - 2.místopředseda

4. Vlčák Radoslav - pokladník

5. Štefánková Lucie - zapisovatel

e) Přítomní pověřili předsedu klubu Martina Štefáneka jako osobu určenou k podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku.

f) Přítomní ve smyslu čl. 7 Stanov spolku stanovili výši členských příspěvků na rok 2018 na 100czk za člena a pověřili Radu spolku založením transparentního účtu v bance.

g) Přítomní se usnesli na organizování turnajů dne 12.5.2018,který bude spojen se slávnostním vy- hodnocením sezóny 2016/2017 a odevzaním získaných cen za ni a dne 16.6.2018 k ukončení sezó ny 2017/2018 a vyhodnocení výsledků všech našich tímů v nich. Pověřila tím Radu klubu.