Listina přítomných na schůzi č.10 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Bohumír Vochot
2. Václav Rybka
3. Milan Ilavský
4. Miroslav Jedenástik
5. Lucie Štefánková
6. Václav Brychta
7. Stanislav Imre
8. Karel Kalčík
9. Martin Štefánek
10. Nicola Marešová
11. Imrich Weber
12. Andrea Homolová
13. Lucie Dolanská
14. Ada Linková
15. Tomáš Žatkuliak

 

 

 

 

Zápis z 10. řádné schůze spolku

I.

Dne 7.12.2019 se uskutečnila desátá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 29.6.2019.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) doplnění hráčů do tímů na sezónu 2019/2020,

d) výše a četnost členských poplatků pro rok 2020,

e) obeznámení o hospodáření spolku,

f) převzetí nových dresů,

g) diskuse k aktuálním problémům klubu,

h) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 18.7.2020.

III.

a) V úvodu desáté řádné schůze pogratuloval předseda klubu hráčce tímu Slováci Plzeň "B" Lucii Do- lanské za postup na Bull's Turnaj mistrů 2020 jako nejlepší hráčce ženské kategorie D v Plzni a po- přál ji hodně úspěchů na tomto turnaji. Dále poděkoval všem zúčastněným za soustředění v Kempu La Rocca v termínu 1.-7.7.2019. Poděkoval všem za účast na 13. ročníku turnaje "O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU" konaného dne 31.8.2019. Pak přítomné informoval o změne na postě pokladníka klubu. Ze dvou přihlášených vybral výkonný výbor klubu Nicolu Marešovou. Poté všechny přítomné upozornil na důležitou věc a to je sestavení tímů pro příští sezónu. Výkonný vý- bor se domluvil na 4 tímech po 5 až 7 lidech. Uzavírka přihlášek hráčů i platba peněz je stanovená do příští řádné schůze klubu. Na závěr všem přítomným popřál hezké svátky a vše nejlepší do no- vého roku

b) Přítomní poté přijali tři nové členy Andreu Homolovou, Josefa Blahovca a Lukáše Vajcharta, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují doplnění hráčů do tímů v následné podobě:

     Slováci Plzeň "B“: Blahovec, Vajchart

     Slováci Plzeň "C": Homolová, Roško

     Ďáblice Plzeň: Homolová.

d) Přítomní ve smyslu čl. 7 Stanov spolku po dlouhé diskusi stanovili výši členských příspěvků na rok 2020 na 300,-CZK za člena.

e) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- přijetí startovného na sezónu 2019/2020 v celkové sumě 2100,-CZK od Homolová, Blahovec, Roš ko, Vajchart 

- přijetí členských příspěvků za rok 2019 v celkové sumě 1800,-CZK

- přijetí sumy 11400,-CZK za dresy

Výdaje:

- 11332,-CZK - dresy 19 ks od BISON SPORTWEAR, s.r.o.

- 149,70-CZK - sešívačka, náplně do sečívačky

- 2100,-CZK - poplatky UŠO za hráče Homolová, Blahovec, Roško, Vajchart

- 1099,-CZK - platba za bowling na ČOBOLÁKA 2019

- 1770,-CZK - poháry na ČOBOLÁKA 2019

f) Přítomní svým podpisem potvrdili obdržení dresů od BISON SPORTWEAR, s.r.o..  

g) V diskusi zazněla témata hlavně ohledně chování hráčů na zápasech. Přítomní se domluvili na za stavení činnosti Stanislavovi Vlčákovi do konce sezóny. Dále ukončili členství v klubu Milanovi Gábo rovi a Ladislavovi Majorošovi pro nezaplacení členského příspěvku za rok 2019.

h) Přítomní se usnesli na termínu další schůze dne 18.7.2020.